สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ cisco webex)

จำนวนที่นั่ง 23 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารอำนวยการ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ cisco webex) ***

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ cisco webex) ห้องประชุมเล็ก

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสำนักอำนวยการ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ cisco webex) ห้องประชุมเล็ก ***

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง 23 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารอำนวยการ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom Online) ***

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom)

จำนวนที่นั่ง 23 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักบริหาร

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom) ***

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom) ห้องประชุมเล็ก

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสำนักอำนวยการ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom) ห้องประชุมเล็ก ***

ห้องกิจกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องกิจกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์ ***

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ cisco webex)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ cisco webex) ***

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ cisco webex)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ cisco webex) ***

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ Zoom Online) ***

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ อื่น หรือไม่ใช้ระบบออนไลน์)

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ อื่น หรือไม่ใช้ระบบออนไลน์) ***

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ Zoom Online) ***

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ cisco webex)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ cisco webex) ***

อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์ (Webex online)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์ (Webex online) ***

อาคารสารวิจัย ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารวิจัย ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ Zoom Online) ***

อาคารสารวิจัย ห้องประชุม 2 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสารวิจัย ห้องประชุม 2 (ผ่านระบบ Zoom Online) ***

อาคารสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 1

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 1 ***

อาคารอำนวยการ ห้องประชุมชั้น 2

จำนวนที่นั่ง 33 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสำนักอำนวยการ

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ห้องประชุมชั้น 2 ***

ไม่ใช้ห้องประชุม (ประชุมผ่านระบบ Webex หรือ Zoom)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักบริหาร

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ไม่ใช้ห้องประชุม (ประชุมผ่านระบบ Webex หรือ Zoom) ***