รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ไม่ใช้ห้องประชุม (ประชุมผ่านระบบ Webex หรือ Zoom)
จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ สำนักบริหาร
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 1151

ภาพประกอบ