รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง อาคารสารวิจัย ห้องประชุม 2 (ผ่านระบบ Zoom Online)
จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง งานธุรการสำนัก
เบอร์ติดต่อ 4101

ภาพประกอบ